Categorie archief: Cursus informatie

Wet- en regelgeving

NedCert Norm-maker
NedCert heeft in de kerncommissie Bedrijfshulpverlening bij de NEN de NedCert BHV methode gratis ter beschikking gesteld voor het opstellen van de NEN 4000 Bedrijfshulpverlening en uiteindelijk de NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie, welke norm hierop is gebaseerd.

Bij de NedCert BHV methode wordt er van uitgegaan dat de BHV-organisatie is ingericht met Safety and Health Officers (SHO’ers), die zo nodig worden geassisteerd door bedrijfshulpverleners.

Arbeidsomstandighedenwet
Volgens artikel 15 van de Arbowet moet ook uw bedrijf BHV’ers hebben. De BHV’ers moeten een opleiding hebben gevolgd. Als u een bedrijf bent begonnen en u na verloop van tijd werknemers aanneemt, moet u zorgen dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in uw bedrijf aanwezig zijn. Als uw bedrijf nog klein is, mag u zelf de bedrijfshulpverlener zijn, maar er moet altijd minstens één werknemer zijn die u in BHV kan vervangen als u niet op uw bedrijf aanwezig bent.

U moet deze werknemer aanwijzen als de bedrijfshulpverlener. Deze BHV’er moet u kunnen vervangen als u ziek bent of een dag vrij bent, maar ook als u bijvoorbeeld buiten de deur bent voor een vergadering. Het is onder meer afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de risico’s die er in uw bedrijf zijn, hoeveel BHV’ers u moet hebben.
Om u op weg te helpen kunt u op de site van NedCert snel en eenvoudig berekenen hoeveel BHV’ers er ongeveer nodig zijn.

Klik hier voor de online rekentool. 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
Voor alle overige plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, moet u ook BHV’ers hebben volgens artikel 4.22 van het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen.
Dit geldt voor veel verenigingen, stichtingen, openlucht evenementen e.d.

Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang 
SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers en SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Erkenning in België
EHBO | SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voor de overige cursussen bestaat geen erkenningssysteem vanuit de Belgische overheid maar is opleiding verplicht vanwege Europese regelgeving.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Artikel 8

Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en onmiddellijk gevaar

1. De werkgever moet:

– de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend met andere aanwezige personen, en

– de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en brandbestrijding.

2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.

Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de specifieke risico’s van het bedrijf en/of de inrichting.


De volledige regeling is hier te lezen.

Incompany cursus BHV

Uit de vele evaluaties blijkt dat cursisten liever bij ons de trainingen doen.
Op onze locatie hebben wij alles al geregeld, u hoeft enkel nog aan te melden.


Wilt u toch graag de cursus op het eigen bedrijf? Voor 8 deelnemers komen wij bij u langs voor een incompany cursus met afsluitend het NedCert examen.

Wij hebben het volgende nodig; een groot en schoon klaslokaal, een slanghaspel die gebruikt kan worden en een buitenruimte voor de brandoefeningen en een parkeerplaats voor onze bedrijfswagen.

Wij rekenen geen kilometervergoeding!

Stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

Video’s van cursussen

Onze klanten

Hier staan een aantal bedrijven die wij geholpen hebben bij het voldoen aan Wettelijke ARBO verplichtingen, door het verzorgen van diverse cursussen.

BHV certificaat 2 jaar geldig

Wist u dat het NedCert BHV certificaat 2 jaar geldig is? Dit betekent dat uw bedrijfshulpverlener pas na 2 jaar weer een BHV cursusdag moeten volgen.

Hoe vaak uw bedrijfshulpverlener naar een BHV cursus moet, staat NIET in de Arbowet. Natuurlijk is het goed om de BHV ieder jaar een paar keer te oefenen, maar dat kunt u net zo goed op uw bedrijf doen en een BHV oefening hoeft ook geen uren te duren. Bovendien hoeft u uw werknemer niet ieder jaar naar een BHV cursus te sturen. Wel moet u kunnen aantonen dat u bedrijfshulpverleners heeft en dat kan met een officieel NedCert BHV certificaat.

Als uw werknemer bij NedCert het BHV certificaat heeft gehaald, betekent dit dat hij goed is opgeleid, want anders was hij niet geslaagd. Omdat hij zo goed is opgeleid, hoeft hij pas na 2 jaar weer aan een BHV cursusdag deel te nemen. Veranderd er tussendoor iets, dan houden wij hem hiervan op de hoogte.

In deze economisch moeilijke tijd is het voor u als werkgever een geruststellende gedachte dat u goede bedrijfshulpverleners heeft en toch veel goedkoper uit bent.

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Deze beleidsregels zijn inmiddels vervallen. Zij zijn echter de laatst beschreven meest concrete houvast van de overheid. Daarin stond, ongeveer, het volgende: elke twee jaar worden per bedrijfshulpverlener ten minste 8 uur besteed aan herhalingscursussen en oefeningen.

Privacyverklaring

Just Skills is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Functionaris Gegevensbescherming is de directeur van Just Skills.

Contactgegevens:
Just Skills
Nieuw Amsterdamseweg 68F
7761 PC Schoonebeek
info@justskills.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voornaam en voorletters;
– achternaam;
– geboortedatum;
– e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld media, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– afhandeling van betaling;
– verzorgen van de cursus;
– aanmelding voor het examen bij NedCert;
– informatie over onze opleidingen;
– verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Door het aanmelden van cursisten gaat u een overeenkomst aan, waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. Tevens verwerken wij persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Media verwerken wij op basis van toestemming.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen bovenstaande persoonsgegevens met NedCert, omdat dit noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan het examen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen organisatie te sturen. Uw verzoeken kunt zenden aan info@justskills.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@justskills.nl

Verplichtingen
U bent met ons een overeenkomst aangegaan volgens het opleidingsreglement, waardoor u persoonsgegevens aan ons opgeeft. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.